banner 1

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ทางบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันจักรยานทางเรียบ “Pong Bike               ใจเกินร้อย ครั้งที่ 3” กับเทศบาลตำบลโป่ง จังหวัดชลบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงในเขตพัทยา 2. เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์และปรองดองในสังคม 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้ลดการใช้น้ำมันในชีวิตประจำวัน

อีกทั้งในวันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทฯ ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับกิจกรรม “โป่งไบค์ใจเกินร้อย”         อีกด้วย

 

2018 CS 012

           เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ จัดกิจกรรมโครงการธรรมะบรรยาย     ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างสันติสุข เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านประธานบริษัท (คุณมะลิ ผิวทอง) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศานา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข 

2018 CS 011

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                                         

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   บดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนมพรรษา 66 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทฯ จึงเชิญชวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมใจถวายความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันแต่งกายเสื้อสีเหลือง (สุภาพ) เริ่มตั้งแต่ 4 กรกฎาคม จนถึง 31 กรกฎาคม 2561 ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเสอเหลอง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรม Safety Week ขึ้น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานใพนักงาน ทราบถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้องปลอดภัยรวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร และเพื่อความผ่อนคลายจากภารกิจงานประจำให้กับพนักงาน

ชาวสุภาวุฒิฯ2018 CS 010

เนื่องด้วยวันพฤหัสฯที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเข้าพรรษาประจำปี2561 ทางบริษัทฯ      เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา จึงจัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนขึ้น ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อให้คณะผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมสืบสานประเพณีที่งดงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้แก่พนักงานบริษัทสุภาวุฒิฯ รวมถึงให้พนักงานบริษัทฯ มีความรักต่อองค์กร จึงได้จัดกิจกรรม ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาปี2561Presentation1